2014, ഓഗസ്റ്റ് 18, തിങ്കളാഴ്‌ച

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ: ആന്റണി റിപ്പോർട്ട്.

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ: ആന്റണി റിപ്പോർട്ട്.

ആഗസ്റ്റ് 18, 2014.
ആൻറ്റണി പറഞ്ഞതും പറയാതെവച്ച-               
തിന്റെയും    പരമാർത്ഥമൊന്നുതാൻ, അതായത്
മന്ദരും മനോരമവായനക്കാരും ആയ
ഇന്ദിരാകോൺഗ്രസ്സിലെ അണികളിലക്‌ഷനിൽ
തങ്ങൾതൻ പത്തി വിടർത്തി ആടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ
എത്തിയില്ലാടാൻ കുഴൽവിളി, ജനപഥിലാ
പത്തിലെകൊട്ടാരത്തിൽ  ശൂന്യമായ് വിലയിച്ചു.

സോണിയാ, രാഹുൽ ഗാന്ധി യൂപിയിൽവിൽക്കുന്നൊരാ
വാണിഭം,ഡൈനാസ്റ്റിപ്രാഭവം, ഇസ്ലാം പ്രിണനം
ഇന്ത്യയിലെങ്ങും ഫാഷനല്ലാതായ വാസ്തവം
ഇന്ദിരാവികാസക്കാർ പാവങ്ങളറിഞ്ഞില്ല.

സോണിയാ,രാഹുൽ തമ്പ്രാക്കളേ മാനപ്രസ്തരേ
ആന്റണിയുണ്ടേയിവിടെ "അടിയൻ ലച്ചിപ്പോം".

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ