2014, ഓഗസ്റ്റ് 19, ചൊവ്വാഴ്ച

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ: കാശ്മീരം. ആഗസ്റ്റ് 19,2014

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ: കാശ്മീരം. ആഗസ്റ്റ് 19,2014

കാശ്യപപ്രജാപതിയാ
സതിസർ തടാകത്തിനെ
സുന്ദര കാശ്മിരമാക്കി
സ്രഷ്ടിച്ചെടുത്തനാൾ മുതൽ
ഹിന്ദുക്കൾ,ബുദ്ധ,ശൈവരും
എത്രദീർഘശതകങ്ങൾ
ശാന്തചിത്തരവർവാണു.

പിന്നെവന്നഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ
നിന്നുമുഗ്ര ദുരാണിമാർ
പതിമൂന്നാംശതകത്തിൽ
പാതികാഷ്മീർ മതംമാറ്റി
പുത്തനാമൊരു കാഷ്മീരം
എത്രയും ദരിദ്ര മർത്യർ
വർത്തിക്കും ദേശമാക്കിയോർ

കനൽനീറിക്കഴിഞ്ഞോരാ
കാശ്മീരത്തിൻപുരാസത്ത
സടകുടഞ്ഞെണീറ്റല്ലോ
സിഖരാജകൃപാണമായ്
 കൈയ്യാളിയവർ കാശ്മീരം
 സിഖ് രാജഭരണത്തിൽ
 അവർതന്നാധിപത്യത്തെ
അവർക്കുതന്നാംഗലേയർ
വിറ്റുകാശാക്കി,വാണിജ്യർ!

അവരാൽ കാശ്മീർകിരീടം
അണിഞ്ഞോർ ദോഗ്ര രാജാക്കൾ
അവർകൈമാറീ കാശ്മീരം
സ്വാതന്ത്രോജ്ജ്വലവേളയിൽ
നവഭാരത ഭരണ
ഘടനയിൽ പ്രതിഷ്ടിച്ചൂ.
ഇത് ചരിത്ര കാശ്മീരം
ഇതിലന്യർക്കെന്തുകാര്യം?

അതിനാൽ പാകിസ്ഥാൻ സ്വന്തം
മതരാജ്യം ഭരിക്കട്ടെ.
അവകാശവുമായിട്ട്
വന്നാലുള്ളതും നഷ്ടമാം.

 

 

 


.അവകാശവുമായിട്ട്
വന്നാലുള്ളതും നഷ്ടമാം.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ