2014, ഓഗസ്റ്റ് 16, ശനിയാഴ്‌ച

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ. ഹൈദരാബാദിൻ പുത്രൻ,

ഹൈദരാബാദിൻ പുത്രൻ,

 

ഹൈദരാബാദിൻ പുത്രൻ,
തലയോട്ടിത്തൊപ്പിയും
ബദൽവാണി,ശീർവാണി
ധാരിയും, -ചെറുസുൽത്താൻ
അസദ്ദുദ്ദീൻ  കുവൈസി
ഉവാച: " വെറും ഭോഷ്ക്
ഐഎസ്ഐഎസ് ഇറാക്കിൽ
പോലും, അതീയിന്ത്യയിൽ
ചെലവാകില്ല തീർത്തും"
വരിഷ്ട ഹിന്ദു , ശുഭ്രൻ
സ്വാമിയോ കുളിർ പൂണ്ടു,
കരുതിത്തന്നേചൊല്ലി:
"നിൻ നാവു പൊന്നാകട്ടെ"
ചാനലിൽ സമാധാനം;
പാനലോ തരിക്കുന്നു!
ആനയിച്ചെത്തുന്നുവോ
നാളുകൾ പൊൻനാളുകൾ!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ