2014, ഡിസംബർ 31, ബുധനാഴ്‌ച

ഡോ. ജി.ഉണ്ണികൃഷ്ണ കുറുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

മൊഴിമുള്ളുകൾ


 പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ച  ആശയംപോലെ
വിടർന്നു നിൽക്കുന്നൂ
അർഥഗർഭയായി
 ശിശിരകാല രാത്രി

മഞ്ഞിന്റെ മായാവലയത്തിൽ
തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്
നേരെന്നുതോന്നുന്ന
വരമൊഴികൾ

മദാലസമായി മെല്ലെ കാറ്റിലാടി
മാടിവിളിച്ചുകൊണ്ട്
കുസുമക്കണ്ണുകളുമായി ഈ
 മലർവല്ലരികൾ

 രാവിന്റെ തനതായ ഈ നേരുകളെ
 എനിക്കു നേരിടേണ്ടതുണ്ട്
 പകൽ രൂപം മാറുന്ന
 കാരമുള്ളുകൾ

 തനുവും മനവും കരളും ഒന്നുപോൽ
 അണിചേർത്ത്നിർത്തി
 മാറ്റുന്നുണ്ടവയെ
 മുനയില്ലാ മുള്ളുകൾ! 

2014, ഡിസംബർ 10, ബുധനാഴ്‌ച

അഘോരം : രാഷ്ട്രീയ കാവ്യ കമന്റുകൾ : ഗീതാധാര.

ഡോ. ജി.ഉണ്ണികൃഷ്ണ കുറുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അഘോരം : രാഷ്ട്രീയ കാവ്യ കമന്റുകൾ : 

ഗീതാധാരഗീതതൻ പരമാർത്ഥ-
     മെത്രയോ മതേതരം
ജാതിയെ വചിപ്പതോ
     ജന്മവാസനാപരം

ജാതമായ് സംസ്കാരത്തി-
     ന്നാദിമകാലങ്ങളിൽ,
യാതൊരുമതങ്ങളും
     ജാതമായ്ക്കഴിയാത്ത
ഭൂതമാംകാലങ്ങളിൽ

ഭൂമിയും വാനും നേരിൽ
     സംവദിപ്പതാം ചിന്താ
ധാരയായ്, ഗംഗയായ്,
     ഭാരതസംസ്കാരിക
ശാദ്വലങ്ങളിൽ പൂത്ത

പൂവനങ്ങളെ, ഹർഷോ-
     ന്മാദങ്ങളെ, ഇമ്മണ്ണിൽ
പ്പാവിയ പുണ്യോദയ
     പൂതമാം കാലങ്ങളിൽ

*****************************

ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനു-
     മൊന്നുപോൽ സമാർജ്ജിച്ചൂ
സുന്ദരസ്വാതന്ത്രത്തെ , -
    യെന്നാലെന്താണു ദൃശ്യം?

ഇന്ത്യയോ ദേശാന്തര
     യുന്നതങ്ങളിൽ, പാകിസ്ഥാ-
നന്ധമാം മതഭ്രാന്തിൻ
     കേന്ദ്രഭീകരദേശം!

എന്തുതാനിതിൻ ഹേതു? -
     ഒന്നുതാനല്ലോ, വേദ
ചിന്തയിൽ കുരുത്തതാം
     ഗീതതൻ അധികാരം!!