2014, ഡിസംബർ 31, ബുധനാഴ്‌ച

ഡോ. ജി.ഉണ്ണികൃഷ്ണ കുറുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

മൊഴിമുള്ളുകൾ


 പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ച  ആശയംപോലെ
വിടർന്നു നിൽക്കുന്നൂ
അർഥഗർഭയായി
 ശിശിരകാല രാത്രി

മഞ്ഞിന്റെ മായാവലയത്തിൽ
തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്
നേരെന്നുതോന്നുന്ന
വരമൊഴികൾ

മദാലസമായി മെല്ലെ കാറ്റിലാടി
മാടിവിളിച്ചുകൊണ്ട്
കുസുമക്കണ്ണുകളുമായി ഈ
 മലർവല്ലരികൾ

 രാവിന്റെ തനതായ ഈ നേരുകളെ
 എനിക്കു നേരിടേണ്ടതുണ്ട്
 പകൽ രൂപം മാറുന്ന
 കാരമുള്ളുകൾ

 തനുവും മനവും കരളും ഒന്നുപോൽ
 അണിചേർത്ത്നിർത്തി
 മാറ്റുന്നുണ്ടവയെ
 മുനയില്ലാ മുള്ളുകൾ! 

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: