2010, ജൂൺ 24, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഓണത്തുമ്പി

ഓണത്തുമ്പി


കതിർ വീണു തിങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പാടത്തി
ന്നതിരായിപ്പോകുന്നു മുള്ളുവേലി,
അരികിലായൊഴുകുന്നു കൈത്തോട്‌; വേണെങ്കിൽ
ഒരു കുതിപ്പാലതിൻ മറികടക്കാം

( ചെറുതോട്ടിൽനിന്നുടൻ ചാടുമത്തവളയേ
വെറുതേ വിരട്ടാൻ മെനക്കെടാതെ,
കാണുന്ന കാണുന്ന പൂക്കളിൻ കാതിലായോ-
ണക്കുശലങ്ങളോതുന്ന തുമ്പിയെ
ഓടിച്ചുചാടിപ്പിടിക്കുവാനൊട്ടൊന്നു
പാടുപെട്ടെന്നാൽ പിടിച്ചെടുക്കാം)

കുറുകുത്തിമുല്ലതൻ നറുമണം വായുവിൽ
നിറയുന്ന നീളൻ വരമ്പിലൂടെ
വേലിപ്പരത്തിയും മുല്ലയും പൂവിട്ടൊ-
രോലപ്പുരയ്ക്കൂള്ള "ഗേറ്റി"ലെത്തീ
ഇരുമുളക്കമ്പിൻ കടമ്പ കാണുന്നതിൽ
ഒരു കമ്പു മാറ്റിക്കടന്നുകൂടാം.

"ഹാ"യെന്നു വിസ്മയം കൂടുന്ന കണ്ണുകൾ
വായിക്കുമീയെൻ മുഖം ചുളിച്ച്‌
ഒരു കണ്ണിറുക്കി ഞാൻ കേൾക്കുന്നു: കോർക്കുമീ-
യരിമുല്ലമാലയിന്നാർക്കു വേണ്ടി?
വിവരമായറിയില്ലയൊന്നുമേയെങ്കിലും
കവിളുകൾ കുങ്കുമം പൂശി നിൽക്കും.
ഒരു പൊട്ടുചൂടുവാൻ പോരുന്ന കുങ്കുമം
അരുമയാം കവിളിൽനിന്നൂർന്നെടുക്കാം!

കുറുമുടിച്ചുരുളുകൾ മൃദുതളിർപാണിയാൽ
നറുനെറ്റിമേലേ വകഞ്ഞുമാറ്റി,
മലർമാല മാറിലായ്‌ തൊട്ടൊരു പുഞ്ചിരി
കലരുന്ന കുസൃതിച്ചുണ്ടുകോട്ടി,
തനതായ വേണിയിൽ കോർക്കുവാൻ ഭാവിച്ചി-
ട്ടനവദ്യമായെൻ ഗളത്തിൽ വയ്ക്കെ,
വരമഞ്ഞൾ വർണ്ണത്തിലായിരം തുമ്പികൾ
കരളിൽ വന്നെന്നും പറഞ്ഞുവെയ്ക്കാംചിത്രം: ഗൂഗിൾ വഴി

2010, ജൂൺ 6, ഞായറാഴ്‌ച

മോഹപ്പക്ഷി

മോഹപ്പക്ഷി


താമരപ്പത്രത്തിൽ

പാദമൂന്നി
ഓമനപ്പക്ഷി 

നടന്നുനീങ്ങി

നീരിൽ നടക്കാൻ

നിവൃത്തിയില്ലാ-
തോരത്തുനിന്നു 

ഞാൻ പിന്മടങ്ങി

നന്നെപ്പരന്നതാം

 കല്ലെടുത്തു,
തെന്നുന്നപോലെ

എറിഞ്ഞൂവിട്ടു

കല്ലോലവീചികൾ

ചുംബിച്ചു പായും
കല്ലിനാലന്നെൻ 

നിരാശ തീർത്തു.

മാമലയ്ക്കുച്ചിയിൽ 

ചേക്കേറിയന്ത്യ-
യാമപ്പുലരിയിൽ

പക്ഷം പരത്തി

ഉഷ്ണപ്രവാഹത്തി

ലേറി വിണ്ണിൽ
കൃഷ്ണപ്പരുന്തായി

യാലി നിൽക്കാൻ,

മാനത്തുമുട്ടാൻ

മദിച്ച മോഹം
വാനിൽ ത്തൊടു-

ത്തതാം പട്ടമാക്കി

സൂത്രം ചലിപ്പിച്ചു 

കാക്കുവാനായ്
മാത്രമീമന്നിൽ

ത്തറഞ്ഞുനിന്നു.

നാകപ്രഭയ്ക്കുള്ളിൽ

മിന്നുന്ന താരം
ആകുവാൻ മിന്നാ-

മിനുങ്ങിറങ്ങി!


           *       *      *     *    പിന്നെയോ കാലം 

    കഴിഞ്ഞുപോയീ
    പിന്നിൽ നിഴലുകൾ

    നീണ്ടുപോയി.

    പണ്ടത്തെ മോഹത്തിൻ

    വെമ്പലില്ല
    താണ്ടുവാനേറെ-

    ക്കടമ്പയില്ല

    എങ്കിലും ഏകാന്ത

    മാത്രയൊന്നിൽ
    അങ്കുരിപ്പൂ പഴ-

    ങ്കാല മോഹം:

    സാഗരമാനവും 

    പിന്നിട്ടു വാനിൽ
    ആഗമിച്ചപ്പുറം 

    പോയ്മറയാൻ,

    അകലത്തിനപ്പുറം 

    ആലിനിൽക്കാൻ,
    സകലതും കാണും

    വിഹംഗമാകാൻ!!
ചിത്രം: ഗൂഗിൾ വഴി