2015, സെപ്റ്റംബർ 7, തിങ്കളാഴ്‌ച

അഘോരം : രാഷ്ട്രീയ കാവ്യ കമന്റുകൾ: അന്തോണീ വിലാപം,

ഡോ. ജി.ഉണ്ണികൃഷ്ണ കുറുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

 അഘോരം : രാഷ്ട്രീയ കാവ്യ കമന്റുകൾ 

അന്തോണീ വിലാപം, ഒറോപ്പ് കൈവിട്ടുപോയി.

---------------------------------------------------------------------

 

 തന്റെ മേലങ്കി തൂവെള്ളതന്നെയെ,ന്നാ
ന്റണിക്കുള്ള ശ്രദ്ധ നന്നെങ്കിലും, ദേശ
ഭരണയന്ത്രം തിരിക്കുന്ന ജോലിയാൽ
കറപിടിക്കുമെന്നാശങ്കപൂ,ണ്ട്, ഞാൻ
വെറുതെ യാസന മലങ്കരിച്ചുവെ-
ന്നഹന്തപൂണ്ടതും കളങ്കമല്ലയോ?
'ഒറോപ്' വാക്ക് കേട്ടുണർന്നു ഞാനുടൻ
ഉറപ്പ് നൾകിയായിരുന്നുവെങ്കിലും
ഫലിച്ചതിപ്പൊഴാണെ,ന്നുവെച്ചെനിക്കാ
ക്രഡിറ്റ്കിട്ടുവാൻ പെരുത്ത ആശതാൻ!
നടത്തി ഞാൻ വാർത്താവിരുന്നിലൂടെയെൻ
പെരുത്ത ആശയെ പരത്തിവെച്ചിട്ടും
ഒരുത്തനും കനിഞ്ഞതൊന്നു കണ്ടില്ല
ചിരിക്കയാണവർ, നരേന്ദ്രഭാരതം!!