2014, ഓഗസ്റ്റ് 21, വ്യാഴാഴ്‌ച

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ. മണിരാവണൻ ആഗസ്റ്റ് 21, 2014

അഘോരം:  രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ. മണിരാവണൻ  ആഗസ്റ്റ് 21, 2014


ഹൈന്ദവ വൈഷ്ണവർക്ക് വൻ
വില്ലനാണിതു രാവണൻ
എന്നാൽ ശൈവർക്കോ രാവണൻ
എന്നുവെച്ചാൽ ശിവഭക്തൻ

അതിനാലവർ കല്പിച്ചൂ:
മുക്തി വേഗം നേടുവാനായ്
ശത്രുവാകൂ വിഷ്ണുവിന്റെ,
രാവണൻ ഹേതു അങ്ങനെ.

മണിശങ്കരരാവണൻ
കെണിവെക്കുന്നൂ മോദിയെ
പണിപന്ത്രണ്ടു വെച്ചിട്ടും
പണിയെല്ലാം തനിക്കുതാൻ

ഇത്രയൊക്കെപ്പണിഞ്ഞില്ലേ
ഇനി കഷ്ടപ്പെടുത്തണോ
മുക്തിക്കുള്ള വഴി ശീഘ്രം
എത്തിച്ചേരട്ടെ ശങ്കരൻ!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ