2014, ഓഗസ്റ്റ് 16, ശനിയാഴ്‌ച

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം. ആഗസ്റ്റ് 15 2014

സ്വാതന്ത്ര്യദിനം
മുഗളപ്രഭാവത്തിൻ
ചെങ്കോട്ട ചേക്കേറിയോ-
രാംഗലക്കൊടിക്കൂറ
മണ്ണിലാഴ്ത്തിയ, കൃശ
ഗാത്രനാം "ഫക്കീറിനെ",
ഓർക്കുന്നുവോ നാമിന്നാ
പിതാമഹനെ, രാഷ്ട്ര-
പിതാവിനെ,  "മഹാത്മാ
ഗാന്ധി" തൻ രൂപം വെറും
നാണയത്തിലെ മുദ്ര!

സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത
സാംരാജ്യ മദയാന
ഭാരതജനതതൻ
കാലടിവന്ദിക്കുന്ന
ദൃശ്യമാണിനിക്കാണാൻ
പോവുക, അതിന്നാദ്യ
വിശ്വഘോഷണമായീ
മോദിതൻ പ്രഭാഷണം.
Friday, August 15, 2014 - 12:05 PM

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ