2014, ഓഗസ്റ്റ് 16, ശനിയാഴ്‌ച

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ 1

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ 1.

ഭാരതരത്നം ടെൻഡു
പാരിലെക്രിക്കറ്റ്ദൈവം!
പാർലിമെന്റിലോരണ്ടേ
രണ്ടുനാൾ,നോബാൾ,പാവം!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ