2014, ഓഗസ്റ്റ് 16, ശനിയാഴ്‌ച

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ. ആഗസ്റ്റ് 13, 2014

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ. ആഗസ്റ്റ് 13, 2014

പുല്ലാണു പാർലിമെന്റെ-
ന്നോ ത്രിണമൂലേ , നഖവും
പല്ലും പ്രയോഗിക്കാൻ
തെല്ലുമേ മടിയില്ല!
ദീദിയായ് ബംഗാൾ വ്യാഘ്രം
ദില്ലിയിൽ വിഹരിക്കും
മോദിയേയെന്നേവെറും
തൃണമായ്കാണുന്നു ഞാൻ!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ