2009, ഡിസംബർ 29, ചൊവ്വാഴ്ച

കവിതേ, ദയിതേ!


                                        
                   കവിതേ, ദയിതേ!
                      

                                          

                                             
                                                   ഗോപാൽ കൃഷ്ണ        
                                        


                                      ഇന്നെൻ കിനാക്കളെ തൊട്ടുണർത്താനൊരു

                                      കന്നൽ മിഴിക്കോണെറിഞ്ഞു നിയെത്തിടും


                                      എന്മോഹവല്ലിയിൽ പൂക്കും സുഗന്ധിയാം

                                      സമ്മോഹനസ്മിതസ്സൂനമായ് വന്നിടും


                                      പൊൻപരാഗങ്ങളെൻ മൗലിയിൽ വർഷിച്ചു

                                      സംപ്രീതി നിർവൃതിസ്സാരമായ്‌ നിന്നിടും


                                      മാമകാത്മാവിൻ ചിരന്തന കാമനാ

                                      ദായികയായി നീയെന്നിൽ നിറഞ്ഞിടും


                                      ഇന്ദ്രിയചോദനാ സംവേദനങ്ങളിൽ

                                      കേന്ദ്രീകരിക്കൂമെൻ ചിത്തവിഭ്രാന്തിയെ


                                      സംഗീതലോലയായേറ്റം വിലോലമാ

                                      മംഗുലീസ്പർശനമേകി നീ മാറ്റിടും


                                      എന്തെന്തുരൂപങ്ങളേന്തി നീയെത്തുന്നി

                                      തന്തരംഗം മഹാ മുഗ്ദ്ധമായ്‌ മാറ്റിടാൻ!                                                                 *                                      തങ്കക്കസവുടയാട മേൽചാർത്തിയും

                                      മംഗളവാദനത്താളമേളത്തൊടും


                                      മാതംഗമൗലിയിൽ മാധവമായി നീ

                                      ആതങ്കഹാരിയാം ശ്രീമൽത്തിടമ്പായി


                                      അന്തരംഗത്തിന്റെയുത്സവമേളയിൽ

                                      അന്തികത്തെത്തും നിനക്കെന്റെ വന്ദനം

                               

5 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. “എന്തെന്തുരൂപങ്ങളേന്തി നീയെത്തുന്നി
  തന്തരംഗം മഹാ മുഗ്ദ്ധമായ്‌ മാറ്റിടാൻ!“

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. സോദ്ദേശൻ2009, ഡിസംബർ 31 3:32 PM

  കവിത്യ്ക്കുചേർന്ന തലക്കെട്ട്! നന്നായിരിക്കുന്നു

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. കവിത ...കവിതയായ് ...

  നല്ല താളക്രമം ഒന്ന് ചൊല്ലി നോക്കുന്നുണ്ട് ..കഴിയുമെങ്കില്‍ റെക്കോര്‍ഡ്‌ ആക്കി പോസ്ടാം

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. നല്ല കാര്യം, എന്നെക്കൊണ്ടാകാത്തത്. ശ്രമിക്കൂ, നന്നാകുമെന്ന് ഉറപ്പ് തോന്നുന്നു.ശുഭവത്സരാശംസകൾ

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 5. ഞാന്‍ ചൊല്ലി പോസ്റ്റ്‌ ആക്കി .ലിങ്ക് താഴെ
  പുവത്സര ഭൂതാശംസകള്‍


  http://bhoothakkannadi-bhoothakulathaan.blogspot.com/2009/12/blog-post_31.html

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ