2016, മേയ് 24, ചൊവ്വാഴ്ച

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യ കമന്റുകൾ: ആമ്പൽക്കടവിലെ വിമാനനൗക

ഡോ. ജി.ഉണ്ണികൃഷ്ണ കുറുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.


ആമ്പൽക്കടവിലെ വിമാനനൗക‘അല്ലിയാമ്പൽ കടവി’ലെത്തി
    കിടക്കുന്നൂ നമുക്കുള്ള
പള്ളിയോടം, പണ്ടുകണ്ട
    കൊതുമ്പൂവള്ളം!
മെല്ലെമെല്ലെ ഊന്നിയൂന്നി
സഞ്ചരിച്ചൊരു കൊച്ചുവള്ളം
മിന്നൽപോലിനി പായുമല്ലൊ
    ഇന്ത്യസാഗര വൻപരപ്പിൽ!!
ചെന്നുകണ്ട് തിരിച്ചെത്തും
    അന്യഗോള വിമാനനൗക
എന്നുമെന്നും വിഹായസ്സിൽ
 ഊന്നിയൂന്നി തിളങ്ങട്ടെ!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ