2016, മേയ് 23, തിങ്കളാഴ്‌ച

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യ കമന്റുകൾ: ഒരു തെക്കൻ വീരഗാഥ

ഡോ. ജി.ഉണ്ണികൃഷ്ണ കുറുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.
ഒരു തെക്കൻ വീരഗാഥഒന്നാനാം കുന്നിലേ കോട്ട കാണാൻ
ഒന്നിങ്ങുവന്നോട്ടെ മാളോരെ
പാടില്ല പാടില്ല എന്നു കാട്ടി
പത്തി വിടർത്തിയ കൈപ്പത്തി്!
ഒന്നാനാം കുന്നിലേ കോട്ട കാണാൻ
ഒന്നിങ്ങുവന്നോട്ടെ സോകാക്കളേ
പാടില്ല പാടില്ല പണ്ടേ ഞങ്ങൾ
ചാടിപ്പിടിച്ച ചെങ്കോട്ടയല്ലേ?

..... മട്ടു മാറി.........
എങ്കിലോ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നേപറ്റൂ,
അങ്കം ജയിച്ചവരല്ലേ ഞങ്ങൾ!
നേരിൽ തടുക്കുവാനാകുമെങ്കിൽ
നേമത്ത് കാണാം, മാറി നിൽക്ക്
വെട്ടൊന്നുമാത്രം,അമ്പത്തൊന്നു വേണ്ട,
വെട്ടിയ വാഴപോൽ വീണിതോ നീ
ആന്റണി ഓടുന്നു ദില്ലി പൂകാൻ
പടയണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിതല്ലൊ
ഒന്നാനാം കുന്നിലെ കോട്ട വാഴാൻ
വന്നിടും;
പത്തിയും വാളും വലിച്ചെറിയും.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ