2016, മേയ് 20, വെള്ളിയാഴ്‌ച

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യ കമെന്റുകൾ: താമര മനോഹരം

ഡോ. ജി.ഉണ്ണികൃഷ്ണ കുറുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.


അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യ കമന്റുകൾ:

 താമര മനോഹരം!


 ഈ മനോഹര തീരേ
ഈശ്വരൻ തന്റെ തീരേ
തൂമയിൽ വിരിഞ്ഞല്ലോ
താമര മനോഹരം!

ആയിരം ദളങ്ങളാൽ
സുരതേജസ്സും ചൊരി-
ഞ്ഞാടിടും ഐശ്വര്യത്തിൻ
നാളുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട്

ചാരുവാം മലയാളം
കോമളം സസ്യശ്യാമം
ഭാരതനവോത്ഥാന
ഭാഗമായ് കഴിഞ്ഞല്ലോ!!
 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ