2016, മേയ് 21, ശനിയാഴ്‌ച

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യ കമന്റുകൾ: അച്യുതാനന്ദം പാന

ഡോ. ജി.ഉണ്ണികൃഷ്ണ കുറുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യ കമന്റുകൾ: അച്യുതാനന്ദം പാന
അച്യുതാനന്ദം. പാന


തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സുള്ളൊരാശാൻ
കണ്ണാടിനോക്കിചമയമിട്ടു,
മൂക്കിലെ പല്ല് പിഴുതെറിഞ്ഞു,
മുഖ്യന്റെ ആസനം നോക്കിഗ്ഗമിച്ചു
കൈതാങ്ങി യെച്ചൂരി കൊണ്ടുനട,ന്നു
വഴിയായവഴിഎല്ലാം വെചുപിടിച്ചു,
പടിയെല്ലാം ചാടിക്കടന്നിതാശാൻ
പടയശ്വമെന്നല്ലൊ യെച്ചൂരി ചൊന്നു
ഒടുവിലെ പടവും കടന്നിതാശാൻ

..... അപ്പോൾ.....

നടുവിലായ്കാണും കസേരതന്നിൽ
മരുവിന്നിതപ്പോൾ പിണറായി ആശാൻ!
തുണയായി നില്പതോ യെച്ചൂരി മാന്യൻ!!
വീണില്ലയാശാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ളതാം
തൂണിൽ പിടിച്ചു വീഴാതെ നിന്നു.
എന്തോപിറുപിറുത്തിങ്ങുപോന്നു,
അന്തവും കുന്തവുമില്ലാതെ നിന്നു.

വയലായ വയലെല്ലാം വെള്ളം കരേറി
പുഴയായ പുഴയെല്ലാം തൊണ്ടടുക്കും
കയറിന്റെ നാട്ടിലെ തന്റെ വീട്ടിൽ
കയറി മുൻ വാതിൽ അടച്ചിരുന്നു


അച്ചുതം മാധവം ഗോവിന്ദനില്ലാതെ
സച്ചിനാനന്ദമേ തിരുവോന്തരം!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ