2010, മാർച്ച് 21, ഞായറാഴ്‌ച

നിലാവ്

നിലാവ് *   


നിലാവിൽ സാന്ധ്യതാരകം
ഉലാവും ശാന്തദൃഷ്ടിയും


നിതാന്ത്രസാന്ദ്രമാം ചിന്താ
നിവേശിതം സന്താപവും


അരണ്ട വിൺ-വെളിച്ചമാ-
യിരുണ്ട ചിത്തരാത്രി തൻ


കിനാവുപോലെ മായികം
നിലാവിലെന്റെ മാനസം!

* ജീയു വിന്റ്‌ " നിലാവ്‌ " എന്ന ഗദ്യകവിതയുടെ: പ്രിയ കവിത: http://guk.megabyet.net/ ആദ്യ ഭാഗം കവിതയാക്കി മാറ്റിനോക്കിയപ്പോൾ.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ