2014, സെപ്റ്റംബർ 3, ബുധനാഴ്‌ച

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ. ഹൈകു കവിതകൾ. സെപ്റ്റംബർ 3 2014

 അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ. ഹൈകു കവിതകൾ. സെപ്റ്റംബർ 3
 2014 (5-7-5 രൂപമാതൃകയിൽ)
ചെറി വസന്തം

 ചെറി വസന്തം
ചായ അനുഷ്ടാനത്തിൽ -
ഭാരതവാക്യം.


ശതകകാലം

ശതക വർഷം
കൊട്ടിക്കലാശിക്കുന്നു -
ആഹ്‌ളാദ ചെണ്ട


സുധീരം


മദ്യം സുധിരം
വർജ്ജനം വേനൽക്കാലം! -
പാമ്പ് മാളത്തിൽ.


സസി തരൂർ


ശശി തരൂരേ
കുടിച്ച് സസിയാവൂ  -
സമാധാനമാം.


വധം

 ആരെ വധിച്ചു
ആരെ? അറിഞ്ഞില്ലല്ലൊ -
പരം നാറികൾ!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ