2010, ജൂലൈ 13, ചൊവ്വാഴ്ച

വ്യവസായം


വ്യവസായംകക്ഷിരാഷ്ട്രീയം കടക്കാത്ത താം മന-
സ്സാക്ഷികൾ! നിങ്ങൾ തൻ വർഗ്ഗം വളരണേ!
പാർട്ടിയേക്കാളും വലുതായ്‌ അയൽപ്പക്ക
വീട്ടിന്റെ സൗഹൃദം കാണാൻ കഴിയണേ!
ഏട്ടിലായ്ക്കാണും വരട്ടുവാദത്തിനേ-
ക്കാട്ടിലും നല്ലതീ നാട്ടിന്നറിവുകൾ
ഈർഷ്യയും കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ദോഷമീ
ബൂർഷകളൊന്നും വരുത്തുകില്ലെന്നതും
ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം മതിക്കുന്നതുൽകൃഷ്ട
കർമ്മങ്ങളെന്ന മതത്തിനെയെന്നതും
നാനതരങ്ങളിൽക്കാണുന്നൊരേകത്വ
മാനങ്ങളൊന്നേ സനാതനമെന്നതും
നേരിട്ടുചൊല്ലും " ഋജുബുദ്ധി" യാമീ
നേരിന്നുപാസകൻ കവിമാത്രചിത്തൻ.

ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പെത്തവേ പ്രത്യേക
രൂപാന്തരത്താൽ ഉടലെടുക്കുന്നവർ
സഞ്ചിതം നാട്ടിൻ വിധായകം കേവലം
പഞ്ചവർഷങ്ങളിൽ ഭാഗിച്ചുവെയ്ക്കുവോർ,
വന്നിടും രാമനും പോയിടും രാമനും
ചേർന്നിടും തീർക്കുവാൻ രാമരാജ്യത്തിനെ!

ആശയമില്ലതെ ആദർശമില്ലാതെ
ആശ്രയിക്കുന്നൂ വയർ വീർത്ത കീശയെ
ആർജ്ജവം പണ്ടേ കളഞ്ഞുകുളിച്ചവർ
ആർജ്ജിച്ചു വെയ്ക്കുന്നിതേഴു ജന്മത്തിനും

    രാഷ്ട്രീയമിന്നു വിളയാണ്‌, നാണയ-
    ക്കൃഷിയാണ്‌, പക്ഷേ വ്യവസായമാക്കണം!


                               ചിത്രം; ഗൂഗിൾ വഴി

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പെത്തവേ പ്രത്യേക
  രൂപാന്തരത്താൽ ഉടലെടുക്കുന്നവർ
  സഞ്ചിതം നാട്ടിൻ വിധായകം കേവലം
  പഞ്ചവർഷങ്ങളിൽ ഭാഗിച്ചുവെയ്ക്കുവോർ,
  വന്നിടും രാമനും പോയിടും രാമനും
  ചേർന്നിടും തീർക്കുവാൻ രാമരാജ്യത്തിനെ!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. കക്ഷിരാഷ്ട്രീയം കടക്കാത്ത താം മന-
  സ്സാക്ഷികൾ! നിങ്ങൾ തൻ വർഗ്ഗം വളരണേ!
  പാർട്ടിയേക്കാളും വലുതായ്‌ അയൽപ്പക്ക
  വീട്ടിന്റെ സൗഹൃദം കാണാൻ കഴിയണേ!

  നല്ല പ്രാർത്ഥന, ശ്രീ ഗോപാൽ. സന്തോഷം തോന്നുന്നു.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ