2010, ഫെബ്രുവരി 12, വെള്ളിയാഴ്‌ച

വിരാഗം
      വിരാഗം 


             ഗോപാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണ 

                    കാമദം കേളികൾ നിന്നു,...രജസ്സിൻ
                    കാർമുടിച്ചാർത്തും വെളുത്തു

                    തീവ്രംവികാരം വിരാഗം ...സിരകളിൽ
                    താവുമുന്മാദം കുറഞ്ഞു

                    ആ വേലിയേറ്റം നിലച്ചു...കടലിന്റെ
                    ആവേഗമൊക്കെത്തളർന്നു

                    ആകാശഗംഗയിൽച്ചെന്നു...രാവതിൽ
                    ആപാദചൂഡം കുളിച്ചു

                    ചന്ദനാലേഖം കുറിച്ചു...പിന്നതിൽ
                    സിന്ദൂര രേഖയും തേച്ചു

                    നീലാംബരത്തെ ത്യജിച്ചു...മെല്ലെയാ
                    പ്പീതാംബരത്തെ ധരിച്ചു

                    തെക്കൻ മലയ്ക്കുമേൽ വച്ചു...മിന്നുന്ന
                    മുക്കുത്തി,ദീപം തെളിഞ്ഞു

                    കളകളം കേൾക്കെപ്പുലർന്നു...കാവിൽ
                    കിളികളോ നാമം ജപിച്ചു

                    ചക്രവാളത്തിന്റെ ചേലിൽ...ചുറ്റിയ
                    രുദ്രാക്ഷമാലയും ചാർത്തി

                    ചിറകടിശ്ശ്ബ്ദം ധ്വനിച്ചു...രാവുതൻ
                    മെതിയടിനീട്ടിച്ചരിച്ചു!
1 അഭിപ്രായം: