2016, ഓഗസ്റ്റ് 2, ചൊവ്വാഴ്ച

7 ഹൈകു കവിതകൾ (തുടർച്ച 5 )

ഡോ. ജി.ഉണ്ണികൃഷ്ണ കുറുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.


7 ഹൈകു കവിതകൾ (തുടർച്ച 5 ) 


[ തനത് സാമ്പ്രദായിക (traditional) ജാപ്പനീസ്  ഹൈകു രീതി അവലംബിച്ച് രചിക്കുന്നവ: അതായത്, 5-7-5 അക്ഷര ക്രമത്തിൽ 3 വരികൾ; (-) കിരേജി ഇട്ട് വേർതിരിച്ച മൂന്നാമത്തെ വരിയിൽ സ്വതന്ത്ര ആശയം; ഋതു സൂചന. തനത് ഹൈകു രൂപകല്പനാ വിവരണത്തിന്, കാണുക എന്റെ ആദ്യ ഹൈകു രചന:  http://jeeyu.blogspot.in/2013/10/7.html]


                                              1. സാഹിതി
                                
                                   സാഹിതീ വർഷം           
                                   പ്രപഞ്ച വാങ്മയമോ -
                                   വിപഞ്ചികകൾ!

                                              2. ഓർമ്മ
                             
                                   ഓർമ്മ ചീയാതെ
                                   കാലപ്പഴക്കം ഉപ്പിൽ -
                                   പൂത്ത മാവുകൾ.

                                              3. മീൻമോഹം
                                 
                                   പൊന്മാന്റെ ഭംഗി
                                   നോക്കിയ മീനോ കൊക്കിൽ -
                                   ജലത്തിൽ മേഘം.

                                             4. അണ്ണാൻ 
                                
                                   അണ്ണാൻ ചിലച്ച്
                                   കുത്തനെ കീഴോട്ടേക്ക് -
                                   മരം നിവർന്ന്.

                                             5. മഴക്കുഴി 
                                 
                                   അലയിളക്കാൻ
                                   കൊതിച്ച് മഴക്കുഴി -
                                   കുതിക്കും മാക്രി.

                                            6. നിഴൽ
                                 
                                   എന്നെക്കാൾ നീണ്ട
                                   നിഴൽ എനിക്കുവേണ്ട -
                                   വെയിൽ ചിരിച്ച്.

                                 
                                           7. ഇലയോട്
                                 
                                   പൂ ഇലയോട്
                                   മുഖം മറയ്ക്കാതെന്ന്  -
                                   ആടും ചില്ലകൾ
                                 
                                 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ