2014, ഒക്‌ടോബർ 18, ശനിയാഴ്‌ച

അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ: വണക്കം, പിണക്കം

ഡോ. ജി.ഉണ്ണികൃഷ്ണ കുറുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.
 അഘോരം: രാഷ്ട്രീയ കാവ്യകമന്റുകൾ: 

വണക്കം, പിണക്കം


ജയലളിതയെന്നു

         സഹസ്രനാമങ്ങ‌ളിൽ

ഉയരുമാരവം മേ-                            

         ൽക്കോടതി ഗണിച്ചുവോ?


തെരുവുഘോഷങ്ങളെ-

         ത്തുമോ, തുംഗമാം ദില്ലീ

പരമ ന്യായാലയ

         നിയമപീഠങ്ങളിൽ

      

ശക്തിദുർഗ്ഗയായ് ഭാവിച്ച്

         ലോകർതൻ ഭക്തിയെ

ഭുക്തിമാർഗ്ഗമായ് മാറ്റി-

         യ നാൾകളിൽ, -  ഇത്രയും


പെരിയൊരു ദുർഗ്ഗതി

         പോസ്ഗാർഡനിലമ്മയ്ക്കു

പറ്റുമെന്നാരെങ്കിലും

         -ഒട്ടുമേചിന്തിച്ചുവോ!


വണക്കം സാഷ്ടാംഗമാ-

         യാൽ, സ്വീകരിച്ചാർത്താൽ

പിണക്കം സാക്ഷാൽ ദേവി

         സമൻസായയച്ചിടും!


എന്നൊരു സമവാക്യം

         അതുതാനിതിൻപാഠം

ചെന്നയിലാണെങ്കിലും

         ലങ്കയിലാണെങ്കിലും.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ