2017, ഒക്‌ടോബർ 29, ഞായറാഴ്‌ച

പഴയ പാട്ട്

ഡോ. ജി.ഉണ്ണികൃഷ്ണ കുറുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. പഴയ പാട്ട് ഒരുമിച്ചു പാട്ടൊന്നുപാടുവാനായി ഞാൻ
വരികെന്നുനിന്നെ ക്ഷണിച്ചശേഷം
സരിഗമകൾ ജീവൽനിനാദമായി
ഇരുവരും ചേർന്നു നാമാലപിച്ചു
ആവേശനാദപ്രപഞ്ചമായായതിൻ
ആവർത്തനങ്ങളും ഘോഷമാക്കി
സുരലോകമേഘങ്ങൾ പെയ്തിറങ്ങും
സ്വരനാദഗംഗാപ്രവാഹമായി
അനുപമം ലയഭാവമിശ്രണത്താൽ
അനുരാഗഭരിതമാമന്തരീക്ഷം
കരിമേഘജാലങ്ങൾ വന്നുമൂടി
ദുരിതങ്ങൾ വർഷിച്ചനാളിലൊക്കെ
കനകപ്രഭാതങ്ങൾ വന്നുദിച്ചാ
ഘനശ്യാമമേഘങ്ങൾ തൂത്തുമാറ്റും
അസുലഭസൗഭാഗ്യ ഭാവനതൻ
ഗസലുകൾ പാടിയ പഴയകാലം
തുടികൊട്ടി പാടുക ഹൃദയമേ നീ
ഒടുവിലേനാദം നിലയ്ക്കുവോളം !

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ